×

Juridisk info

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af 'cookies'. Disse oplysninger, som måske handler om dig, dine præferencer eller din internetenhed (computer, tablet eller mobil), bruges mest til at få webstedet til at fungere, som du forventer. Du kan finde ud af mere om, hvordan vi bruger cookies på dette websted, og forhindre indstilling af ikke-væsentlige cookies, ved at klikke på de forskellige kategorioverskrifter nedenfor. Hvis du gør dette, kan det dog påvirke din oplevelse af webstedet og de tjenester, vi er i stand til at tilbyde.

Salgs- og leveringsbetingelser for csporte.dk

1. Aftalegrundlag

Ved online handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og fravigelser er kun gyldige, såfremt CS porte udtrykkeligt og skriftligt har meddelt accept heraf.

2. Sælger

Sælger er CS porte, 

3. Indgåelse af aftale om køb.

Når du bestiller en vare hos CS porte, sender vi dig efterfølgende via mail en ordrebekræftelse (i forbindelse med køb på csporte.dk Online Shop sendes der en mail umiddelbart efter transaktionen er gennemført). De oplysninger, du giver i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning, betaling og forsendelse af varen. Køberet- ligt er der ved modtagelsen af ordrebekræftelsen indgået en bindende aftale mellem CS Porte og kunden, der forpligter parterne i overensstemmelse med aftalen

CS porte forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt.

4. Accept af elektronisk kommunikation

Ved køb online af CS porte produkter accepterer du, at kommunikation og meddelelser kan ske til den af dig oplyste mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt som elektronisk post.

5. Priser

Alle priser på csporte.dk Online Shop er inkl. moms. med mindre af angivet.

6. Betalingsbetingelser

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af kreditkort, Dankort og Visa Dankort. Betalingen for dine varer trækkes på din konto, efter vi har afsendt varen.

7. Levering

Køber betaler samtlige leverings- og fragtomkostninger, medmindre andet er aftalt. CS porte leverer til hele Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) ved online køb i vor netbutik. CS porte vælger transportmiddel og transportvej til den af køber oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet ved leveringen. Ved al øvrig levering sker dette AB lager med tillæg for levering.

8. Leveringstider

Den forventede leveringstid er 2 - 5 hverdage fra bestillings, opmålings eller indbetaling af sikkerhedsstillelses datoen, såfremt varen er lagervare. Ved varer der skal produceres, skal der beregnes en leveringstid på 3-4 uger såfremt alle delene er en standard lagervarer ellers skal der beregnes 6-8 uger(gennemgangsdører, lakering, osv...).

Alle leveringstider er estimeret og kan være både kortere og længere i henhold til produktions kapaciteten.

Med hensyn til levering vil kunden blive kontaktet pr. mail. med henblik på aftale om den praktiske levering (leveringsdetaljer). Ved levering udenfor Online Shop oplyses og aftales leveringstiden med den enkelte salgsmedarbejder.

9. Fortrydelsesret (gælder kun ved Online køb)

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder, eller særlige portoomkostninger ved levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne). Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Såfremt CS porte sælger varer der tilpasses individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder, indtil fremstillingen/tilpasningen af varen er påbegyndt.

10. Levering uden for Danmark

Ved leveringer uden for Danmark betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger samt eventuelt told og afgift forbundet med købet. Køber er forpligtet til at erlægge hele købesummen kontant - eller ved netbankover- førsel - før varen afsendes. Levering sker af CS porte lager eller ab det lager, hvorfra det købte produkt afsendes. Køber overtager risikoen for produktet ved levering til fragtfirmaet. CS porte er ikke ansvarlig for transportskader.

11. Force Majeure

Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af CS porte eller CS porte leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser CS porte eller dennes leverandørers mulighed for at levere. CS porte har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet.

CS porte er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

12. Garanti

Der ydes 10 års garanti mod rust (port paneler) på standardvarer (5 år på vores Sommer automatik). Slid er ikke omfattet af denne garanti, ligesom skader forvoldt af kunden, overfladebehandling etc. og lignende ikke omfattes af garantien. Indirekte tab såsom driftstab, avancetab, dagbøder el. lign. erstattes ikke. Forkert anvendelse af produktet, misbrug eller hærværk er ikke omfattet af reklamationsretten.

Eventuel reklamation angående fejl og mangler ved produktet skal skriftligt meddeles CS porte i en rimelig tid og senest 2 måneder efter, at fejlen eller manglen er opdaget. Kunden må straks ved modtagelsen og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er i mangelfri stand. Mangler i denne anledning må fremsættes straks eller senest 8 dage efter vare- indlevering på kundens plads. CS porte har ret til at reparere mangler, der påvises, og CS porte er ikke ansvarlig for, at tredjemand eller kunden selv ikke har fulgt de rette brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger ved montering af den købte vare.

13. Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er CS porte ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler. CS porte er ikke ansvarlig for skade forvoldt af CS porte produkter på ting som CS porte produkter eller ydelse er gjort til en del af, er indarbejdet i, sammenføjet med.

14. Forbehold for trykfejl, prisfejl, afgiftsændringer etc.

CS porte tager forbehold for trykfejl, prisfejl, afvigende farvegengivelse på billeder af produkter etc. i udleveret skriftligt materiale om produkterne. Ligeledes tages forbehold for moms- og afgiftsændringer.

15. Tvister

Tvister afgøres efter dansk ret ved Skives Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

16. Gyldighed

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse betingelser kendes ugyldige eller umulige at gennemføre, medfører dette ikke, at nærværende handelsbetingelsers øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes.

Følg os på Facebook